Placeringsfond Zenito Silver and Gold

Fonden placerar sina medel huvudsakligen i sådana internationellt offentligt noterade företags aktier vars affärsverksamhet till en betydande del består av gruvdrift av guld, silver, platinum och eller diamanter.

Placeringsfondens historiska utveckling är inte en garanti för den framtida utvecklingen. Fondandelens värde kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora det placerade kapitalet.

Fondprospekt och faktablad finns tillgängliga på finska. Zenito Oy (Döbelnsgatan 2 E 29 00260 Helsingfors) är fondens portföljförvaltare och fondbolaget är EAB Rahastoyhtiö Oy (Glogatan 3 00100 Helsingfors).

( Blanketterna endast på finska )


 

Fondens värde:

Fonden startade 2016-01-25

Bakgrund till grundandet av Zenito Silver and Gold-fonden

Börsvärderingen av företag verksamma inom gruvdrift av ädelmetaller

I december 2015 har marknadsvärdena på företag verksamma inom gruvdrift av ädelmetaller sjunkit under fyra år samtidigt som den allmänna aktiemarknadsutvecklingen varit stigande. Som en följd av detta värderas många företag i branschen nu till sina lägsta nivåer någonsin i förhållande till bokföringsvärdet av deras tillgångar samt i förhållande till det kalkylmässiga metallvärdet av deras fyndigheter (bild 1, bild 2 och bild 3).

Exempelvis är relationen mellan världens största guldproducent Newmont Minings börsvärde och dess omsättning för tillfället 1.5 mot att under perioden 1984 framtill idag i genomsnitt varit 4.12. Dagens värderingsnivå på börsen är den lägsta för denna 31 års period och uppgår till 36.4 % av trettioårs periodens ‘normalnivå’ (bild 4).

Guld, silver och platinum

Guldets, silvrets och platinums enhet är uns (en troy uns = 31 gram). Den 14. December 2015 kostade en uns guld 1068 dollar, en uns silver 13.72 dollar och en uns platinum 842 dollar. Om du fyllde en liters mjölkkartong med guld skulle dess värde vara 664 019 dollar, platinum 580 707 dollar och silver 4 727 dollar.

Guld, silver och platinum benämns ädelmetaller eftersom deras förekomst är sällsynt. Det beräknas att guldets förekomst i jordmånen är 0.005 delar per en miljon. Det produceras 7 miljoner uns platinum per år i världen, ca 120 miljoner uns guld och ca. 995 miljoner uns silver.

Dessa mängder skulle fylla en kubik var sidolängd är 2 meter, 5.9 meter och 14 meter för platinum, guld respektive silver. Allt guld producerat sedan tidernas begynnelse sägs rymmas i en kubik vars sida är dryga 20 meter.

Gruvföretagen som producerar ädelmetaller

Största delen av världens ädelmetaller produceras och fyndigheterna ägs av gruvföretagen varav största delen är börsnoterade (främst på börserna i London, New York, Toronto och Melbourne). Företagens huvusakliga egendom kan indelasi i kategorierna producerande gruvor och ädelmetall-fyndigheter . Lagret av färdiga produkter kan i visa fall också vara betydande. Företagen kan enligt en grov indelning placeras i antingen gruppen producerande företag eller i gruppen prospekterande företag. Många bedriver givetvis båda typen av verksamheter och flera företag utvinner också mer än en slags ädelmetall samt även industrimetaller.

Zenito Silver and Gold kommer att koncentrera sin placeringsverksamhet till företag som har producerande gruvor och bland dessa prioritera låg skuldsättning och låga produktionskostnader.

Vad har hänt?

Produktionsmängderna av ädelmetaller har ökat under 2000-talet i takt med att ädelmetallpriserna steg framtill år 2012. Samtidigt har dock mängden nya fyndigheter minskat. Toppåret för nya fyndigheter var redan år 1995 och produktionstoppen av guld antas uppnås under 2015 eller 2016. Man talar om termen “peak gold” (bild 6).

Utvecklingen har lett till att den genomsnittliga guldhalten har minskat och till att produktionskostnaderna har stigit. Man förväntar sig alltså nu att produktionsmängderna av guld skall minska.

Då priserna på ädelmetaller svängde neråt under de senaste åren ledde detta till en kraftig lönsamhetsförsämring i hela branschen då produktionskostnaderna blev kvar på höga nivåer.

Börsvärdena för företagen har därför sjunkit mot oanade djup. Som en följd av utvecklingen är nu relationen mellan värdet på ädelmetall-företagen och värdet på själva ädelmetallen ovanligt låg. Produktionskostnaderna är nu däremot på en klart sjunkande trend.

Marknaden för guld, platinum och silver samt prisutvecklingen

Platinum och silver skiljer sig klart från guld i det avseendet att användningen av dessa metaller i olika industriella applikationer är betydligt större (tabell 1, 2 och 3). Av världens silverproduktion går 58 % till olika industriella användningsändamål och av platinumproduktionen 67%. För guldet är motsvarande relation endast en dryg tiondel (elektronik och läkemedelsindustrin). Största delen av guldet (63 %) används för smycken och främst i smycken till Kina och Indien.

Prisbildningen av ädelmetaller är mångbottnad och påverkas av ett flertal faktorer. Efterfrågan på ädelmetaller och framförallt på guld påverkas bl.a. betydligt av marknadsaktörernas uppfattning om den allmänna ekonomiska utvecklingen och av uppfattningar om följder av penningpolitiska åtgärder och beslut.Ytterst är guldet värdefullt för att det är värdefullt, om man kan uttrycka det så.

Guldets och silvrets kanske mest centrala egenskap torde utgöras av metallernas årtusenden långa ‘track record’ av att bevara värde.

Zenito - 15.12.2015Tio års kursutveckling för portfölj bestående av Europasrespektive USAs till marknadsvärde 20 största börsbolag (ex bank och försäkring) jämfört med utveckling av portfölj bestående av tjugo ädelmetallgruvor


Utveckling av börsvärdering och ekonomi för 32 st guld-, silver-, diamant- och platinumföretag I en portfölj, 2005-2015


Utvecklingen av relationen mellan marknadsvärdet och omsättningen för Newmont Mining Ltd under perioden 1984-2015 jämfört med ‘normalnivån’ av samma relation under perioden


Guldpriset, cash kostnaden och totalkostnaden, 2002-2014 (källa: CPM Gold Yearbook 2015)


Nya fyndigheter och guldproduktion, ‘peak gold’ (källa: Goldcorp Ltd, presentationsmaterial)


Guld; produktion och efterfrågan, 2014 (källa: The CPM Gold Yearbook 2015)


Silver; produktion och efterfrågan, 2014 (källa: The CPM Silver Yearbook 2015)


Platinum; production och efterfrågan, 2015e (källa: The Platinum Group Metals Yearbook 2015)