Zenito Oy

Zenito Oy:s verksamhet baserar sig på traditionell och fördomsfri ‘value-investing’ med en utgångspunkt i företags- och bokslutsanalys.

Kapitalförvaltning

Zenito förvaltar två aktiefonder, Placeringsfonden Zenito Silver and Gold och Placeringsfonden Fourton Hannibal. Utöver detta sköter vi ett antal individuella kapitalförvaltnings- och investeringsrådgivningsuppdrag.

Finansinspektionen beviljade Zenito Oy koncession den 11.8.2014. Vid samma tidpunkt överfördes portföljförvaltningen av Placeringsfonden Fourton Hannibal till Zenito Oy. Fondbolaget Fourton Oy var Zenito Oy:s grundare Petter Langenskiölds tidigare arbetsgivare och är Zenito Oy:s nuvarande samarbetspartner. Petter har varit Hannibal -fondens ansvarige portföljförvaltare sedan fondens grundande år 2007.

Den 25. januari 2016 inledde Placeringsfonden Zenito Silver and Gold sin verksamhet. Fonden är den enda i sitt slag i Norden och placerar sina medel huvudsakligen i guld-, silver-, platinum- och diamantgruvbolags aktier. Du kan bekanta dig närmare med fondens bakgrund, dess placeringsstrategi och idé under sektionen Tjänster på våra hemsidor.

Ansvarsfull investeringsverksamhet

Zenito Oy agerar ansvarsfullt inom investeringsrådgivning och kapitalförvaltning, samt inom företagets egna affärsverksamhet. Detta betyder även beaktande av miljöaspekter, sociala faktorer samt god bolagsstyrning ('corporate governance').

Vi vill vara delaktiga i att främja och förstärka förverkligandet av ansvarsfullt agerande inom investeringsverksamheten och att företag skulle agera allt mera ansvarsfullt i framtiden.

Läs om principerna angående ansvarsfull investeringsverksamhet här.

www.zenostock.com

Zenito Oy:s verksamhet grundar sig på att söka efter och bedöma enskilda företag vars värde i förhållande till sin ekonomiska situation förefaller vara för lågt på börsen. Detta arbete baserar sig på metoder och hjälpmedel som utvecklats under över två årtionden av praktisk och profesionell resultatansvarig portföljförvaltning. Samtliga aktier vi investerat i, har vi funnit med hjälp av vårt sök- och analysverktyg utvecklat av Zenito Oy. Detta prima verktyg, www.zenostock.com, öppnades också för den aktieintresserade allmänheten som en trespråkig nättjänst år 2015.

  • 25.1.2017 fyller Placeringsfonden Zenito Silver and Gold ett år. Värdestegringen sedan start för fondens C-andel var då 156 %. Detta var vid den tidpunkten den högsta årsavkastningen av samtliga fondandelar, alla kategorier, enligt www.morningstar.fi -tjänsten. Över 19.000 st fondandelar.
  • 3/2017 Fourton Hannibal bästa 1 och näst bästa 5 årsavkastningen av samtliga i Finland registrerade aktiefonder med inriktningen europeiska aktier (Sijoitustutkimus)
  • Fourton Hannibal den högst avkastande Europa-aktiefonden i hela Europa år 2016 (källa: www.morningstar.fi)
  • 2001 Bästa aktiefondsavkastningen i Europa (Wall Street Journal, 16.1.2002)
  • “Samtliga aktier har hittats med hjälp av Zenostock.com”
Petter Langenskiöld Verkställande direktör / Portföljförvaltning + 358 50 5638933
f 1967, EL, har en omfattande erfarenhet av placeringsbranschen i olika uppgifter sedan 1990: assistent och forskare vid Svenska handelshögskolan, aktieanalytiker AG Bankirfirma Oy Ab (Gyllenberg), chefsanalytiker och portföljförvaltare Norvestia Oyj, portföljförvaltare Seligson & Co och eQ Bank Oy samt portföljförvaltare Fourton Oy.
Henrik Kyynäräinen Administration +358 40 5900128
f 1975, EM, har mångårig och -sidig erfarenhet av specialistuppgifter inom placerings- och finansieringsbranschen, där han verkat inom utlåning på Nordea Bank Oyj, som analytiker vid Eficor Corporate Finance Oy, som portföljförvaltare vid eQ Bank Oy, placeringsdirektör vid Optiomi Invest Oy och med produktutvecklingsuppgifter vid Quantum Partners Oy.
Sarianna Paju Administration / Back-office +358 50 565 8140
f. 1974, Tradenom, har erfarenhet av olika arbetsuppgifter inom bank- och finansbranschen bl.a. som finansieringsassistent och förman för tjänster på Sampo Rahoitus Oy, företagstjänsterådgivare på Helsingfors OP Banken samt back office -specialist på OP-Private.

styrelse

Ordförande

Niclas Diesen, verkställande direktör
K. Hartwall Invest Oy Ab

Medlem

Petter Langenskiöld

Medlem

Tommi Mäkelä, placeringschef
Apteekkien Eläkekassa

SAMARBETSPARTNERS

Fourton Oy är ett fondbolag som admininstrerar förvaltningen av Placeringsfonden Fourton Hannibal. Mellan Fourton Oy och Zenito Oy har ingåtts ett outsourcing-avtal gällande portföljförvaltningen och ett marknadsföringsavtal gällande marknadsföringen av Fourton Hannibal-fonden.

Enligt outsourcing-avtalet ansvarar Zenito Oy självständigt för fondens portföljförvaltning och placeringsbeslut och som fondens ansvariga förvaltare fortsätter Petter Langenskiöld, som förvaltat fonden sedan dess grundande år 2007.

Richen Oy är ett finländskt företag specialiserat på grafisk design och teknisk planering av nättjänster. Richen Oy är Zenito Oy:s partner i utvecklandet av företagets Zenostock.

Zenito Oy:s compliance-funktion har outsourcats till JLM Law Oy och dess verkställande direktör, jur.kand EM Jaana Immonen. JLM Law Oy är en juridisk byrå specialiserad på att tillhandahålla compliance-tjänster för olika värdepappersföretag.

Zenito Oy:s revisor är CGR-samfundet Revico Grant Thornton Oy, som huvudansvarig revisor CGR Satu Peltonen.

ZENITO OY:S KONCESSION

1) Kapitalförvaltning, enligt lagen om placeringstjänster 1. kap. 11§ 4 momentet 2) Investeringsrådgivning, enligt lagen om placeringstjänster 1. kap. 11§ 5 momentet 3) Förmedling av order, enligt lagen om placeringstjänster 1. kap. 11§ 1 momentet 4) Sidotjänster, enligt lagen om placeringstjänster 2. kap. 3§ 8 momentet Företaget har inte rätt att inneha kundmedel